neděle 17. února 2013

Informace k přípravě diplomové či jiné studijní práce


Následující článek je určitým způsobem manuál, jak postupovat ve chvíli, kdy dostanete za úkol na vyšší odborné škole či na vysoké škole zpracovat nějakou práci na téma regionální rozvoj a obdobné téma. Ze všeho nejdřív si je potřeba uvědomit, že zpracování takovéto práce zabere určitou dobu a tak se proto co nejdříve seznamte s tím, co pro vás možná bude užitečné.


Budeme vycházet z toho, že máme definované téma práce. Jakmile víte o čem máte psát, tak je důležité vyhledat zdroje informací. Užitečné informace můžete získat zde:

  • na stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz)
  • na Portálu regionálních informačních servisů (www.risy.cz)
  • na pobočkách Státního okresního archivu (pro benešovsko navštivte stránky www.soapraha.cz)
  • na příslušném úřadu práce, kde by měli disponovat údaji o zaměstnanosti či jiných jevech
  • na těchto stránkách v sekci Okres Benešov a tam se proklikat k údajům o okrese benešov atd.

Dále jak zbývá zvykem, je za určitý zdroj považován i příslušný obecní či městský úřad. Zde na okrese Benešov jsou tři obce s rozšířenou působností, tj. Benešov, Votice a Vlašim. Tyto úřady mají ze zákona plnit i určitou přenesenou působnost ze strany státu, např. zajišťování sociální politiky na území obce s rozšířenou působností, dodržování stavebního zákona a další. Současně ze zákona jim vyplývá povinnost čas od času zaktualizovat územně analytické podklady (více o územně analytických podkladech najdete na stránkách MMR ČR). Územně analytické podklady obsahují totiž informace o celém území obce s rozšířenou působností a proto se mohou stát zajímavým zdrojem dat pro vaši práci. Každá obec s rozšířenou působností by měla mít územně analytické podklady uveřejněna na svém webu, tak hledejte.

Druhou věcí, která je mylně interpretována jsou strategické dokumenty pro rozvoj obcí. Tyto dokumenty samospráva obce může a nemusí vytvářet. Zákon, který by třeba definoval nutnost a strukturu těchto dokumentů není. Jen pro potřeby "evropských peněz" se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že vydá metodiku pro tzv. Integrovaný plán rozvoje města. Avšak tento strategický dokument je povinný pouze pro města, která dosahují určitého počtu obyvatel. Naproti tomu, určitým strategickým rozvojovým dokumentem je územní plán obce - ten je povinný ze zákona pro každou obec. Další forma územně plánovací dokumentace je regulační plán.

Ale vraťme se ke strategickému rozvojovému plánu. Tento materiál by měl obsahovat v celém jeho procesu asi následující činnosti:

  • definování tvorby metodiky dokumentu - tj. mělo by být jasné, jakým způsobem bude dokument vznikat (tzn. zda dokument bude zpracován externí firmou či interními zdroji úřadu)
  • metodika by měla určitě obsahovat nástroje jako SWOT analýzu a komunitní plánování (tj. zapojování veřejnosti, spolků a dalších regionálních aktérů do tvorby dokumentu apod.)
  • ideální struktura dokumentu je dle mého názoru následující: odkaz na schválenou metodiku tvorby dokumentu, navržení struktury strategického dokumentu, tj. např. vhodné rozdělení do sekcí (výhodnost pro efektivní práci související s održkou číslo 2), jak to má například město Benešov (tj. sekce přímé služby obyvatelstvu, veřejná správa, sociální věci a zdravotnictví, životní prostředí, veřejná infrastruktura a ostatní majetek a konečně volnočasové aktivity - pro představu nahlédněte na web města do položky menu Regionální rozvoj), současně můžete nahlédnout do tabulky uvedené níže v textu
  • a konečně tvorba jednotlivých částí dokumentu, které slouží třeba jako podklady pro vytváření grantových programů města či pro externí subjekty, které se mohou ujmout zpracování konkrétních priorit či opatření uvedených ve strategickém dokumentu
  • následně je důležitá průběžně probíhající kontrola plnění cílů uvedených ve strategickém dokumentu

Samozřejmě v konečném důsledku schvaluje tento strategický dokument zastupitelstvo obce či města. Pokud se tedy rozhodnete obrátit na zaměstnance města, doporučuji si projít před návštěvou webové stránky, ať už Benešova, Vlašimi či Votic a hledat dokumenty tohoto charakteru. Přijdete na schůzku již trochu v obraze :-) A nenechávejte to na poslední chvíli a snažte se případně téma práce potom přizpůsobit tak, aby její obsah mohl být smyslplně využit.

Jinak o zkušenostech, potřebách či otázkách diskutujte v sekci Fórum. Pokud tam položíte dotazy, pokusím se vám na ně ve všeobecném duchu odpovědět. A zde v závěru tedy doufám, že těchto pár řádků bylo pro vás trochu užitečných.

Žádné komentáře:

Okomentovat