pátek 1. března 2013

Rozvoj okresu Benešov a návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

ZUR
V následujícím článku najdete informace o tom, co vás čeká a asi nemine za vašimi humny. Ano, takto se dá definovat proces pořizování Zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR"), které lze zjednodušeně považovat za určitou formu „územního plánu" celého okresu Benešov. ZÚR jsou definovány stavebním zákonem a výstupy ZÚR jsou přenášeny do jednotlivých územních plánů měst a obcí. Zpracování prvních ZÚR Středočeského kraje bylo schváleno krajským zastupitelstvem v roce 2008 a nyní (v červnu 2011) jsou ZÚR ve fázi vyhodnocování připomínek. Následně by měly být schváleny do konce roku 2011 a v budoucnosti by se podle nich měl rozvíjet region okresu Benešov.

Stavby a aktivity nadregionálního významu

Za stavby nadregionálního významu budeme považovat v článku všechny stavby, které se dotýkají našeho okresu, prolínají se přes více jak jednu ze tří obcí s rozšířenou působností Benešov, Vlašim a Votice či jsou realizovány i v sousedních okresech.
Mezi nejvýznamnější stavby dopravní infrastruktury patří část dálnice D3 (veřejně prospěšná stavba D005), která je definována pro koridor Jesenice - Jílové u Prahy - Neveklov - Mezno - Tábor. Tak jako u jiných veřejně prospěšných staveb se případně počítá s vyvlastněním pozemků pro její stavbu. Nejen tento soupis dotčených katastrálních území, ale další podrobné informace k ZÚR lze nalézt v grafických přílohách níže. Opomenuta by neměla zůstat ani stávající silnice I/3, kde je plánována u Čtyřkol a Čerčan výstavba mimoúrovňových křižovatek, její rozšíření a rekonstrukce komunikace včetně napojení obchvatu Benešova a i obchvatu Olbramovic. Mezi další stavby dopravní infrastruktury patří zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim a taky propojení Vlašimi ze silnice II/125 na Votice k silnici I/3. Zmíněno je také zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov - Vlašim - Čechtice až na hranice Kraje Vysočina.
Novinkou je také nový železniční koridor, s rozsáhlým podílem tunelů, tratě 220, označený jako veřejně prospěšná stavba D204, kde cílem je zrychlení úseku Praha - Bystřice u Benešova. V oblasti lodní dopravy stojí za zmínku stavby lodních zdvihadel na vodních dílech Slapy a Orlík, které by měly sloužit k překonání rozdílů mezi jednotlivými vodními nádržemi. Z technické infrastruktury je vhodné zmínit rezervu území pro 110 kV vedení z Petroupimi do Votic.
ZÚR si kladou také za cíl vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj vodní turistiky na řece Sázavě a ve středním Povltaví. Další ekonomické aktivity by se měly soustředit do ploch s vazbou na železnici, na silnice nadřazené sítě, na letiště a na plochy brownfields.
Plochy pro bydlení chtějí ZÚR orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou. Současně pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí.
uses
V problematice životního prostředí respektovat prvky přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou. V regionu Středního Povltaví je definována významná krajina rekreační. Důležité je také definovat a hlídat tzv. územní systémy ekologické stability (zkr. ÚSES, viz obrázek vedle).

Aktivity místního významu na území obce s rozšířenou působností Benešov

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov je definováno několik katastrálních území, které spadají do rozvojové oblasti OB1 Praha dle Politiky územního rozvoje 2008. Dotčené katastrální území se nachází v těchto obcích: Bukovany, Čerčany, Čtyřkoly, Krhanice, Lštění, Mrač, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Pyšely, Řehenice a Týnec nad Sázavou. U každé obce se však může jednat jen o vybraná katastrální území!
Přes území ORP Benešov prochází také rozvojová osa republikového významu Praha - Benešov - České Budějovice. Na území obce s rozšířenou působností je definována také rozvojová oblast OBk6 Benešov. Ta si klade za cíl přestavbu silniční sítě ve městě Benešov (např. silnic I/3 a II/112) včetně propojení na budoucí Václavickou spojku. V rámci této rozvojové oblasti si ZÚR kladou za cíl podporovat cestovní ruch v návaznosti na národní kulturní památku zámek Konopiště, poblíž kterého se nachází regionální biocentrum 947 Šiberna.
Město Benešov je zařazeno mezi střední významná centra osídlení, což je na sedmimístné stupnici druhé místo. Toto centrum osídlení by mělo nadále rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury. Současně chránit kulturní a přírodní hodnoty vhodné pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Samozřejmě v ruku v ruce s rozvojem ekonomiky, dopravní obslužnosti (sem patří např. severovýchodní obchvat na silnici II/112 či již zmiňovaná Václavická spojka) a vytváření pracovních příležitostí. Na území ORP se nachází také nižší centrum ostatní Týnec nad Sázavou. Mezi lokální centra na území ORP Benešov patří Bystřice (z pohledu dopravní infrastruktury se zde nachází veřejné mezinárodní letiště Nesvačily), Čerčany, Neveklov a Sázava, kde se nachází v osadě Černé Budy Sázavský klášter, národní kulturní památka.
U Neveklova by měl být vybudován jižní obchvat na silnici II/114. Z oblasti aktivit technické infrastruktury se plánuje výstavba vodovodního přivaděče Benešov - Sedlčany s napojením sídel Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, Drachkov, Vrchotovy Janovice a Vojkov. V Posázaví se jedná o vybudování vodovodu s připojením sídel Chářovice, Pecerady a Podělusy.
Následuje seznam obcí na území ORP Benešov a označení veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření plánovaných v jejich katastrálním území.

Aktivity místního významu na území obce s rozšířenou působností Vlašim

Oproti většímu množství staveb dopravní infrastruktury na území obce s rozšířenou působností Benešov je na území ORP Vlašim definována rozvojová osa OSk3 Benešov - Vlašim, kde stanovují ZÚR především požadavky na ochranu evropsky významné lokality Vlašimská Blanice a respektovat regionální biocentra 752 Bolinský les, 945 Kalamajka, 392 Blaník, 749 Bukovice, 754 Třešňová Lhota, 748 Vlašim a navrhované 751 Hrajovice a 1904 Načeradec. Na území ORP leží také specifická oblast rozvoje SOBk3 Neustupovsko - Načeradecko, která je spojnicí s regionem Voticka. Druhou specifickou oblastí je SOBk4 Dolní Kralovicko - Zbýšovsko, která prochází od ORP Vlašim do ORP Čáslav a ORP Kutná Hora. V této oblasti je důležitý požadavek respektovat ochranu vodního zdroje Želivka, tj. vodní nádrže Švihov, zlepšit parametry silnice ve směru II/150 Čechtice - Loket D1, tj. u Louňovic zajistit lepší propojení na silnici II/125 a u Alberovic vybudovat západní obchvat. Samozřejmě prověřit možnosti rekreace v Posázaví současně s ochranou regionálních biocenter jako je 1670 Borovsko a další.
V oblasti dopravní infrastruktury je cílem zlepšit parametry silnic II/125 (od Kácova, přes Kostelík - Vlašim, jihovýchodní obchvat Vlašimi, přes Kondrac, kde je plánována přeložka se západním obchvatem a následně ještě obchvat Kamberka) a II/150 s ohledem na ochranu městské památkové zóny v Načeradci. Obojí zlepšení parametrů silnic s ohledem na ochranu CHKO Blaník (tj. jedné z pěti chráněných krajinných oblastí Středočeského kraje), přírodních rezervací (Podlesí), přírodních památek (Roudný a Rybník Louňov) a evropsky významných lokalit (Hadce u Hrnčíř, Podlesí, Sedlečský potok (D119), Štola Mořic, Vlašimská Blanice (D120) a Dubského rybníka u Vlčkovic).
Samotné město Vlašim se nachází na třetím místě ve zmiňované sedmimístné stupnici jako střední centrum ostatní. V oblasti kulturních hodnot je zmíněn místní zámek a park a Vlašim má rozvíjet obdobné funkce jako město Benešov. V těsném sousedství města je počítáno se stavbou přívodního řadu pro Vlašim a připojení Domašína (stavba V10).
U ostatních obcí stojí za zmínku vybudování východního obchvatu u Čechtic na silnici II/112. Na území CHKO Blaník by mělo přednostně docházet k přestavbě nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území obcí a nová zastavitelná území vymezovat výjimečně!
Následuje seznam obcí na území ORP Vlašim a označení veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření plánovaných v jejich katastrálním území.

Aktivity místního významu na území obce s rozšířenou působností Votice

Přes území ORP Votice prochází také rozvojová osa republikového významu Praha - Benešov - České Budějovice. Tato osa si klade za cíl posílit funkci města Votice, Olbramovic či Miličína.
Na území ORP leží specifická oblast rozvoje SOBk3 Neustupovsko - Načeradecko, ležící jihovýchodně od Votic a jižně od CHKO Blaník. Centrum specifické oblasti rozvoje je považováno město Mladá Vožice na území Jihočeského kraje. Cílem je v regionu zlepšit parametry silnic II/125 a II/150 s ohledem na ochranu CHKO Blaník. Mezi další dopravní stavby je zařazen západní obchvat Votic (dle zásad nižší centrum osídlení) na silnici II/112.
Následuje seznam obcí na území ORP Votice a označení veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření plánovaných v jejich katastrálním území.

Výstupy návrhu ZÚR

Zásady územního rozvoje by měly být respektovány následně architekty, kteří by měli jejich obsah zohlednit při tvorbě územních plánů pro jednotlivé obce a města na území okresu Benešov.
Sledujte s námi další vývoj schvalování Zásad územního rozvoje, abyste byli připraveni na zásahy do našeho prostředí, kde žijeme.

Poznámka!

Zásady územního rozvoje obsahují několik stovek stránek textu a rozsáhlou grafickou část, proto není v možnostech popsat v těchto pár řádcích vše podrobně. Budete-li mít nějaké nejasnosti nebo si budete chtít něco ověřit, navštivte nyní funkční stránku http://www.wmap.cz/zurstck/, kde je vše ke stažení ve formátu pdf.
Žádné komentáře:

Okomentovat