středa 13. března 2013

Sociální služby a komunitní plánování

Součástí rozvoje každého regionu, by měla být i oblast rozvoje sociálních služeb. Rozvoj sociálních služeb by měl být postaven na "spolupráci" tří skupin. Jednou ze skupin je stát, resp. veřejná správa v regionech, zastoupená městy a obcemi(1). Druhou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb, jenž jsou v převážné míře podporováni z veřejných zdrojů. A třetí složkou jsou klienti, tj. uživatelé sociálních služeb a jejich požadavky. Tato vzájemná spolupráce se nazývá komunitní plánování sociálních služeb.

Všeobecně

Jak bylo řečeno, efektivně fungující sociální služby existují za předpokladu, že všechny tři zmíněné skupiny vzájemně spolupracují, vyměňují si informace a zmiňují své požadavky a možnosti. Výsledkem tohoto komunitního plánování v regionu jsou informace, z kterých následně čerpá krajský úřad při plánování rozvoje sociálních služeb na svém území. Výsledkem by měl být efektivně fungující systém sociálních služeb, který čerpá veřejné prostředky na sociální služby, které jsou v regionu potřeba a tím reflektuje potřeby uživatelů. Toto se nazývá dostupnost sociálních služeb na místní úrovni.

Komunitní plán sociálních služeb Středočeského kraje

Na internetových stránkách Středočeského kraje lze nalézt tento dokument (viz. odkaz níže). Dále si řekneme, jaké informace lze v dokumentu nalézt. V úvodu dokumentu je zmíněna organizační struktura komunitního plánování včetně vymezení 6 odborných skupin, které jsou zaměřeny na:

  • seniory
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby v přechodné krizi
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • rodina, děti a mládež
  • osoby ohrožené drogou
Těchto šest skupin je stanoveno jako klíčové pro období 2009 až 2011. Po uplynutí tohoto období může dojít k reorganizaci těchto skupin v závislosti na vývoji.

Pro účely definování těchto skupin bylo předtím zjistit stávající složení obyvatelstva, který je popsán v části dokumentu Socio-demografická analýza Středočeského kraje. Tato část obsahuje řadu statistických informací (např. struktury obyvatelstva) včetně grafů a map.

Další kapitolou jsou kapitoly shrnující vybavenost Středočeského kraje v oblasti sociálních služeb. Součástí kapitoly je opět statistický přehled o vybavenosti kraje z pohledu sociálních služeb. Za zmínku stojí údaj, že pro celý StřK je k dispozici 754 poskytovatelů, což je nejvyšší údaj ze všech krajů ČR.

Další neméně zajímavou kapitolou jsou možnosti financování sociálních služeb na území kraje. Zde najdete odkazy na financování ze státních zdrojů (tj. MPSV ČR), z evropských zdrojů (např. ESF, ROP, IOP, OP LZZ).
V závěru dokumentu naleznete výstupy z jednotlivých odborných pracovních skupin, jejichž výstupy lze chápat jako seznam cílů do roku 2011.
Tak toto je ve stručnosti strategický dokument rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje, který ovlivňuje i rozvoj sociálních služeb ve městech a obcích na území kraje.

1) Odkaz na dokument: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/planovani-rozvoje-sociálnich-sluzeb/
2) Zákon o sociálních službách (§94, písm. e)

Žádné komentáře:

Okomentovat