sobota 9. března 2013

Územní plán

Územní plán je dokument, který definuje na území obce plochy s rozdílným způsobem využití. Smyslem územního plánu je regulovat rozvoj sídel a krajiny tak, aby byly naplněny požadavky zákonů a dalších právních předpisů. Každý kdo má vlastnická práva k nemovitostem či kdo má zájem tyto práva získat, by se měl zajímat o obsah tohoto dokumentu a následně hlídat všechny zamýšlené změny v územním plánu. Územní plán musí respektovat svoji nadřazenou dokumentaci, tj. zásady územního rozvoje (zde např. Středočeského kraje). Na druhou stranu se konkrétní stavební záměry upřesňují územním rozhodnutím, stavebním povolením či jinou formou.

Do pořizování územního plánu vstupuje několik subjektů. Nejdůležitější je obec, která má pro územní plánování i vyhrazenou osobu. Druhým důležitým subjektem je projektant, resp. tým projektantů, kteří vytváří obsah dokumentu. Třetím subjektem je pořizovatel, který pouze dohlíží na to, aby celý proces proběhl dle platné legislativy.

Dále v textu jsou uvedeny poznámky, které by si samospráva měla pohlídat, aby v územně plánovací dokumentaci byly obsaženy.

Sběrné dvory je vhodné zmínit a umístit např. do ploch výroby či technické infrastruktury.

V kapitole etapizace je vhodné zmínit, že v nově navrhovaných zastavitelných plochách je vždy nutné dříve vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu.

Žádné komentáře:

Okomentovat